پرش لینک ها

Tag: ترجمه تخصصی مقاله کامپیوتر|تفسیرپذیری|تفسیرپذیری الگوریتم|تفسیرپذیری خروجی|تفسیرپذیری مدل|داده کاوی فازی

تفسیرپذیری و داده کاوی

 داده­ کاوی فازی، تفسیرپذیری و اطلاعات قابل تفسیر مزیت تفسیرپذیری به جای داده ­کاوی (کلاسیک) که ارزیابی پیچیده ­ای دارد، به وسیله­ ی الگوریتم داده­ کاوی فازی حاصل می ­شود. در واقع، ارزیابی سطح تفسیرپذیری به آن مرحله­ از فرآیند داده ­کاوی بستگی دارد که