پرش لینک ها

NaMgF3 : همسان کم فشار MgSiO3

NaMgF3 : همسان کم فشار MgSiO3

14,000 تومان 12,000 تومانچکیده


ما نخست با استفاده از محاسبات اصولی نشان می­ دهیم پروسکایت NaMgF3  همان مراحل گذار فاز مشاهده­ شده برای MgSiO3 را تجربه می ­کند، یعنی گذار پساپروسکایت و تجزیه به NaF نوع CsCl و MgF2 نوع کاتونیت. این فلورایدها نیز همان مراحل گذار فاز MgO و SiO2 را تجربه می ­کنند، که فرآورده ­های تجزیه­ ی MgSiO3 هستند. از آنجاکه گذار فاز در NaMgF3  با هیچگونه حالت نرمی همراه نیست، ما انرژی­ های آزاد نیمه ­هارمونیک و مرزهای فازی متناظر را محاسبه می­ کنیم. آنها همانند MgSiO3 به ترتیب شیب­ کلاپیرون مثبت و منفی دارند. با اینحال، فرآیندهای گذار در NaMgF3  به مراتب کمتر بوده و می ­توان به سادگی در آزمایش الماس مصنوعی بدان دست یافت. در نتیجه، بایستی  همسان کم ­فشار خوبی برای MgSiO3 باشد.

همسان کم فشار | low-pressure analog | NaMgF3 | MgSiO3 | پروسکایت | ترجمه شیمی 

شناسه محصول: 1e586ad95f0f

توضیحات

NaMgF3 : همسان کم فشار MgSiO3
ترجمه تخصصی مقاله مهندسی شیمی

NaMgF3: A low-pressure analog of MgSiO3تعداد صفحات مقاله لاتین : 4                      تعداد صفحات ترجمه: 10                   سال انتشار: 2006               کد محصول: 10212


چکیده

ما نخست با استفاده از محاسبات اصولی نشان می­ دهیم پروسکایت NaMgF3  همان مراحل گذار فاز مشاهده­ شده برای MgSiO3 را تجربه می ­کند، یعنی گذار پساپروسکایت و تجزیه به NaF نوع CsCl و MgF2 نوع کاتونیت. این فلورایدها نیز همان مراحل گذار فاز MgO و SiO2 را تجربه می ­کنند، که فرآورده ­های تجزیه­ ی MgSiO3 هستند. از آنجاکه گذار فاز در NaMgF3  با هیچگونه حالت نرمی همراه نیست، ما انرژی­ های آزاد نیمه ­هارمونیک و مرزهای فازی متناظر را محاسبه می­ کنیم. آنها همانند MgSiO3 به ترتیب شیب­ کلاپیرون مثبت و منفی دارند. با اینحال، فرآیندهای گذار در NaMgF3  به مراتب کمتر بوده و می ­توان به سادگی در آزمایش الماس مصنوعی بدان دست یافت. در نتیجه، بایستی  همسان کم فشار خوبی برای MgSiO3 باشد.
همسان کم فشار | low-pressure analog | NaMgF3 | MgSiO3 | پروسکایت | ترجمه شیمی

مقدمه

از زمان کشف گذار از پروسیکات (PV) به فاز پساپروسیکات نوع CaIrO3 (PPV) در MgSiO3  در نزدیکی مرز هسته-گوشته­ ی زمین (در فشار تقریبی 125 گیگاپاسکال و دمای 2500 کلوین) [موراکامی و همکاران، 2004؛ سوچیا و همکاران، 2004؛ اوگانوف و اونو، 2004]، این گذار توجهات بسیاری را به خود معطوف داشته است. ما به تازگی تجزیه­ ی PPV MgSiO3 به MgO نوع CsCl و SiO2 نوع کوتونیت در دما و فشار فوق­ العاده زیاد (PT) متداول غول ­های منظومه­ ی شمسی یعنی مشتری و زحل و سیارات فرامنظومه­  ای جدید را پیش­ بینی کرده ­ایم [امیموتو و همکاران، 2006]. متأسفانه فشار پیش­ بینی­ شده برای تجزیه، بیش از حد زیاد است (حدود 1 تراپاسکال) و در حال حاضر نمی ­توان با لحاظ تجربی بدان دست یافت. در نتیجه همسان ­های کم ­فشار MgSiO3 به لحاظ تجربی برای بررسی آزمایشی ویژگی­ های ساختار نوع CaIrO3 بسیار مطلوبند. MgSiO3 PV یا نایبوریت یکی از بهترین انتخاب­ ها است. این فاز پروسکایت Pbnm پایدار در شرایط اتاق بوده و با افزایش دما، گذار به فاز مکعبی را تجربه می­ کند. وابستگی دمایی پارامترهای ساختاری به دقت بررسی شده است [ژائو و همکاران، 1993 الف، 1993 ب، 1994؛ ژائو و همکاران، 1997؛ اسمیت و همکاران، 2000]. گذار PPV در MgSiO3 نیز در زیر فشار روی می­ دهد [پاریسی و همکاران، 2004؛ لیو و همکاران، 2005]. با اینحال وابستگی خواص ساختاری NaMgF3  به فشار همراه با جزئیات تنها در فشار پایین و نه در نزدیکی گذار PPV گزارش شده است [ژائو و همکاران، 1994]، اگر MgSiO3 یک همسان کم­ فشار خوب برای MgSiO3 باشد، آنگاه سیستم سه­ بخشی Na، Mg، و F می­ تواند برای مقایسه در فشارهای بالاتر نیز مفید باشد. این بویژه برای بررسی ساختار نوع  و تجزیه­ ی آن به فلورایدهای اولیه ­ی NaF و CaIrO3 اهمیت دارد، که خود همسان کم فشار MgO و SiO2 است [یاگی و همکاران، 1983؛ هاینز و همکاران، 2001].
همسان کم فشار | low-pressure analog | NaMgF3 | MgSiO3 | پروسکایت | ترجمه شیمی