پرش لینک ها

توزیع فضایی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از زمین­ آمار (مطالعه­ موردی: دشت یزد-اردکان)

توزیع فضایی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از زمین­ آمار (مطالعه­ موردی: دشت یزد-اردکان)

12,000 تومان 10,000 تومانچکیده

آب زیرزمینی یکی از منابع اصلی برای بهره برداری در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. بنابراین برای حفظ کیفیت آب زیرزمینی، داده ­ها در توزیع مکانی و زمانی مهم هستند. روش­ های زمین‌آمار یکی از تکنیک­ های پیشرفته برای درون‌یابی کیفیت آب زیرزمینی هستند. در این تحقیق روش ­های IDW، کریجینگ و کوکریجینگ برای پیش­ بینی توزیع مکانی برخی مشخصات آب زیرزمینی از قبیل: TDS، TH، EC، SAR،  و  استفاده شدند. داده­ ها مربوط به 73 چاه در دشت یزد-اردکان بودند. پس از نرمال‌سازی داده‌ها واریوگرام رسم شد، برای انتخاب مدل مناسب به­ منظور برازش بر واریوگرام تجربی، مقدار RSS پایین استفاده شد. سپس با استفاده از اعتبارسنجی متقابل و RMSE، بهترین روش برای درون‌یابی انتخاب شد. نتایج نشان داد که برای درون‌یابی کیفیت آب زیرزمینی، روش­ های کریجینگ و کوکریجینگ نسبت به روش IDW برتر هستند. در روش کوکریجینگ، یک پارامتر به‌عنوان متغیر کمکی انتخاب شد که بالاترین همبستگی را با متغیر هدف داشت. در نهایت، با استفاده از روش کوکریجینگ و GIS نقشه­ های آب زیرزمینی تهیه شدند.

زمین آمار | کیفیت آب زیرزمینی | اعتبارسنجی متقابل | کریجینگ | دشت یزد-اردکان | ترجمه مقاله 

شناسه محصول: e32555f822a0

توضیحات

توزیع فضایی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از زمین­ آمار (مطالعه­ موردی: دشت یزد-اردکان)
ترجمه تخصصی مقاله مهندسی آب

Spatial Distribution of Groundwater Quality with Geostatistics (Case Study: Yazd-Ardakan Plain)تعداد صفحات مقاله لاتین : 9                      تعداد صفحات ترجمه: 11                    سال انتشار: 2008       کد محصول: 10076


چکیده

آب زیرزمینی یکی از منابع اصلی برای بهره برداری در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. بنابراین برای حفظ کیفیت آب زیرزمینی، داده ­ها در توزیع مکانی و زمانی مهم هستند. روش­ های زمین‌آمار یکی از تکنیک­ های پیشرفته برای درون‌یابی کیفیت آب زیرزمینی هستند. در این تحقیق روش ­های IDW، کریجینگ و کوکریجینگ برای پیش­ بینی توزیع مکانی برخی مشخصات آب زیرزمینی از قبیل: TDS، TH، EC، SAR،  و  استفاده شدند. داده­ ها مربوط به 73 چاه در دشت یزد-اردکان بودند. پس از نرمال‌سازی داده‌ها واریوگرام رسم شد، برای انتخاب مدل مناسب به­ منظور برازش بر واریوگرام تجربی، مقدار RSS پایین استفاده شد. سپس با استفاده از اعتبارسنجی متقابل و RMSE، بهترین روش برای درون‌یابی انتخاب شد. نتایج نشان داد که برای درون‌یابی کیفیت آب زیرزمینی، روش­ های کریجینگ و کوکریجینگ نسبت به روش IDW برتر هستند. در روش کوکریجینگ، یک پارامتر به‌عنوان متغیر کمکی انتخاب شد که بالاترین همبستگی را با متغیر هدف داشت. در نهایت، با استفاده از روش کوکریجینگ و GIS نقشه­ های آب زیرزمینی تهیه شدند.

زمین آمار | کیفیت آب زیرزمینی | اعتبارسنجی متقابل | کریجینگ | دشت یزد-اردکان | ترجمه مقاله


مقدمه

آب برای گذران زندگی ضروری است. شناخت وقوع، تجدید و بازیابی آب زیرزمینی قابل­ شرب، به دلیل کمیاب ­بودن آب سطحی، در مناطق با کیفیت بدتر اهمیت ویژه ­ای فرض می­ شود. علاوه بر این، شرایط اقلیمی نامطلوب یعنی بارش کم با وقوع مکرر دوره ­های خشک، تبخیر بالا و غیره از یک سو و ساختار زمین­ شناسی نامناسب از سوی دیگر، یک محدودیت قطعی در اثربخشیِ ذخایر سطحی و زیرسطحی است [1]. در طول سالیان اخیر با افزایش آلودگی و کاهش منابع آب، سیاست­ های بهره‌برداری از منابع آب و خاک تغییر کرده ­اند. تقریباً 50 سال پیش، آب بیشتر زمین­ های کشاورزی در دشت یزد-اردکان توسط 150 قنات تأمین می­ شد. درحالی‌که در دهه‌های اخیر، بهره­ برداری از منابع آب و خاک به‌طور کلی با حفاری بیش از 800 چاه عمیق و نیمه­ عمیق تغییر کرده است. همچنین افت سالانه­ ی 80 سانتیمتری در آبخوان دشت یزد-اردکان هم از نظر منابع طبیعی، بیابان­زایی و هم از نظر منابع انسانی ازجمله بیکاری و افزایش مهاجرت چالش­ عمده ­­ی منطقه در نظر گرفته می­ شود. بنابراین، مدیریت پایدار منابع آب و خاک نیازمند آگاهی از تغییرات کیفیت آب‌ زیرزمینی است. بنابراین این تحقیق با هدف تست عملکرد روش­ های درونیابی فضایی برای نقش ه­برداری کیفیت آب زیرزمینی انجام شده است [2].