پرش لینک ها

لیست قیمت

فارسی به انگلیسی

برنزی پنل استاندارد
 • زبان ترجمه فارسی به انگلیسی
 • بازه زمانی پروسه ترجمه عادی و فوری
 • کیفیت ترجمه یک ستاره
 • تحویل عادی 12۰۰۰ تومان
 • تحویل فوری 15۰۰۰ تومان
طلایی پنل استاندارد
 • زبان ترجمه فارسی به انگلیسی
 • بازه زمانی پروسه ترجمه عادی و فوری
 • کیفیت ترجمه سه ستاره
 • تحویل عادی ۱8۰۰۰ تومان
 • تحویل فوری 25۰۰۰ تومان
نقره ای پنل استاندارد
 • زبان ترجمه فارسی به انگلیسی
 • بازه زمانی پروسه ترجمه عادی و فوری
 • کیفیت ترجمهدو ستاره
 • تحویل عادی ۱۵۰۰۰ تومان
 • تحویل فوری ۱۸۰۰۰ تومان

انگلیسی به فارسی

برنزی پنل استاندارد
 • زبان ترجمه انگلیسی به فارسی
 • بازه زمانی پروسه ترجمه عادی و فوری
 • کیفیت ترجمه سه ستاره
 • تحویل عادی 3900 تومان
 • تحویل فوری 5600 تومان
طلایی پنل استاندارد
 • زبان ترجمه انگلیسی به فارسی
 • بازه زمانی پروسه ترجمه عادی و فوری
 • کیفیت ترجمه سه ستاره
 • تحویل عادی 5900 تومان
 • تحویل فوری 6700 تومان
نقره ای پنل استاندارد
 • زبان ترجمه انگلیسی به فارسی
 • بازه زمانی پروسه ترجمه عادی و فوری
 • کیفیت ترجمه سه ستاره
 • تحویل عادی 4900 تومان
 • تحویل فوری 6600 تومان
* مبنای قیمت گذاری، یک صفحه استاندارد، معادل 250 واژه است.
* هزینه نهایی ترجمه­ تمامی رشته ­های مهندسی در ضریب 1.1 ضرب خواهد شد.
* هزینه نهایی ترجمه­ رشته های حقوق، فلسفه و مهندسی شیمی در ضریب 1.2 ضرب خواهد شد.
* هزینه­ نهایی ترجمه ­رشته های علوم پزشکی در ضریب 1.25 ضرب خواهد شد
تخفیف­ های دوره ­ای و مناسبتی و تخفیف­ های حجمی به فراخور حجم و زمان تحویل کار، اعمال خواهد شد.