پرش لینک ها

الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته – بخش اول

الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته – بخش اول
الگوریتم رقابت استعماری (ICA)، اولین بار در [23] معرفی شد. ICA به عنوان یک الگوریتم تکاملی با جمعیت­ های اولیه (کشورها) شروع می­ شود. تصویر زیر فلوچارت DICA جدید را نشان می­ دهد. در نسخه­ ی اصلاح­ شده، مکانیزم مرحله­ ی جذب و مرحله­ ی فروپاشی امپراتوری­ های ضعیف، به منظور ارتقای مشخصه ­ی همگرایی و بازدهی جستجو، اصلاح شده­ است. مراحل اصلاح­ شده با رنگ­ متفاوتی در تصویر نشان داده شده ­اند. پس از مرحله­ ی مقداردهی اولیه، برخی کشورها که قدرت بیشتری دارند، به عنوان استعمارگران اولیه انتخاب می­ شوند، اینها امپراتوری­ ها را بنا می­ کنند. کشورهای دیگر که قدرت کمتری دارند به مستعمره ­های این استعمارگران بدل می­ شوند. مستعمره ­ها براساس موقعیت و قدرت خود در میان استعمارگران تقسیم می ­شوند. مقدار معکوس تابع هزینه­ ی هر استعمارگر به عنوان قدرت آن تعریف می ­شود. در مرحله­ ی بعدی، مستعمرات به سوی استعمارگران مربوطه به خود جذب می ­شوند تا به موقعیت بهتری دست یابند. در DICA پیشنهادی، بهبودهای اساسی به مکانیزم این مرحله اعمال می­ شود. پس از جابجایی مستعمرات به سوی استعمارگران، ممکن است آنها با قدرت بیشتر به موقعیت بهتری دست یابند. در چنین مواردی، مستعمره­ ی مورد نظر به یک امپراتوری جدید تبدیل می ­شود. در گام بعدی، یعنی مرحله­ ی اصلی یا هسته، رقابت استعماری در میان امپراتوری­ ها شروع می­ شود. رقابت استعماری به تدریج به سوی افزایش قدرت امپراتوری­های قدرتمند و کاهش قدرت امپراتوری ­های ضعیف پیش می ­رود. با این رقابت، امپراتوری­ های ضعیف، مستعمره ­های خود را از دست داده و ضعیف­ تر می­ شوند، و در نهایت در پی از دست دادن اکثر مستعمره­ های خود، از بین می ­روند. این رقابت میان امپراتوری­ ها موجب می­ شود کشورها به وضعیتی همگرا شوند که در آن تنها یک امپراتوری ابرقدرت در جهان وجود دارد و دیگر کشورها مستعمره ­های این امپراطوری هستند [24]. تصویر زیر فلوچارت الگوریتم پیشنهادی را نشان می­ دهد.
الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته ✅ ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت
اعتبار ICA با کاربرد آن در توابع محک مختلف [23] و مسائل بهینه ­سازی در سیتم­ های قدرت همچون مکانیابی بهینه­ ی تولیدات پراکنده [25،26]، خازن بهینه و مکانیابی  تولیدات پراکنده [27]، برنامه­ ی زمانبندی تولید بهینه [28]، مکانیابی خازن [29] و مکانیابی بهینه­ ی PMU [30]، به اثبات رسیده ­ است. جزئیات الگوریتم پیشنهادی در زیر بخش آتی بیان شده ­است.
الف – ایجاد امپراتوری­ های اولیه
هدف تمام الگوریتم ­های بهینه­ سازی یافتن راه­ حلی بهینه، با توجه به متغیرهای مسئله است. در DOCA پیشنهادی، آرایه­ ای از متغیرهای گسسته وجود دارد که باید بهینه­ سازی شوند. در این مقاله، متغیرهای آرایه شامل بارهای سیستم است که به بخش­ های معینی تقسیم شده ­اند. تصویر زیر ساختار یک کشور نمونه را در مسئله ­ی OLS نشان می­ دهد.
الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته ✅ ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت
برای شروع روند بهین ه­سازی، کشورهای اولیه (جمعی ت­ها) ایجاد می شوند. سپس برخی از قدرتمندترین کشورها به عنوان استعمارگر انتخاب می­ شوند تا امپراتوری­ های اولیه را ایجاد نمایند. بنا به توصیه­ ی [23] چنین فرض می­ شود که تعداد امپراتوری­ های اولیه یک دهم کل کشورهای آغازین است. پس از آنکه کشورهای اولیه تشکیل شدند، مستعمرات بر اساس قدرت­شان به نسبت معکوس مقادیر ارزش خود، در میان امپراتوری­ ها تقسیم می ­شوند. ارزش هر کدام از کشورها به شکل زیر محاسبه می­ شود:

الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته ✅ ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت

این مقاله ادامه دارد …
الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته – بخش دوم

سفــــارش ترجمـــه

دانلود مقاله لاتین

مقاله کامل را اینجا ببینید

می خوای از فایلای با ارزشی که داری درآمد داشته باشی؟ باهامون تماس بگیر